روش های ثبت انحرافات

در سیستم هزینه یابی استاندارد برای گرد آوری اطلاعات مربوط به هزینه های استاندارد وثبت آنها 3 روش وجود دارد:

1-روش ثبت استاندارد(طرح یگانه)   2-روش ثبت واقعی(طرح ناقص) 3- روش ثبت مختلط(طرح مختلط)

 

 

1-روش ثبت استاندارد (طرح یگانه)

در این روش حساب کالای در جریان ساخت بابت هزینه های مواد مستقیم,دستمزد مستقیم و سر بار ساخت بر اساس مقادیر استاندارد و نرخ های استاندارد بدهکار گردیده و هنگام تکمیل محصولات بر اساس بهای استاندارد بستانکار می گردد.

*مقادیر استاندارد برابر است با مصرف استاندارد مواد برای تولید واقعی و ساعات کار استاندارد برای تولید واقعی,نرخ های استاندارد برابر است با نرخ استاندارد مواد,دستمزد و سربار.

 

 

2- روش ثبت واقعی(طرح ناقص)

در این روش حساب  کالای در جریان ساخت بابت هزینه های مواد مستقیم,دستمزد مستقیم و سربار ساخت بر اساس مقادیر واقعی و نرخ های واقعی بدهکار می گردیده و هنگام تکمیل محصولات بر اساس بهای استاندارد بستانکار می شود.بنابر این دو طرف حساب کالای در جریان ساخت متوازن نخواهد بودو دلیل این اختلاف انحرافات ناشی از مقدار و نرخ می باشد که بایستی انحرافات مقدار و نرخ در حساب کالای در جریان ساخت ثبت شوند.

*انحرافات مقدار برابر است با: انحراف مصرف مواد مستقیم ,انحراف کارایی دستمزد مستقیم و انحراف کارایی سربار

*انحراف نرخ برابر است با انحراف نرخ مواد مستقیم,انحراف نرخ دستمزد مستقیم و انحراف هزینه  سربار و انحراف ظرفیت سربار

3- روش ثبت مختلط ( طرح مختلط)

 در این روش حساب کالای در جریان ساخت بابت مواد مستقیم,دستمزد مستقیم و سربار ساخت بر اساس مقادیر واقعی و نرخ استاندارد بدهکار گردیده و هنگام تکمیل محصولات بر اساس بهای استاندارد بستانکار می شود و و طرف حساب کالای در جریان ساخت به دلیل انحرافات ناشی از مقدار متوازن نخواهد بود که بایستی انحراف مقدار در حساب کالای در جریان ساخت ثبت شود .

 

نکته های قابل توجه :

1-     انحرافات نا مساعد دارای ماهیت بدهکار می باشند و انحرافات مساعد دارای ماهیت بستانکار .

2-   در روش ثبت یگانه کالای در جریان ساخت به مقدار و نرخ استاندارد بدهکار می شود و بنابراین کلیه انحرافات در طی دوره مالی شناسایی می شوند.

3-   در روش ناقص حساب کالای در جریان ساخت به مقدار و نرخ واقعی بدهکار می شود بنابراین کلیه انحرافات در پایان دوره مالی شناسایی می شوند.

4-   در روش مختلط حساب کالای در جریان ساخت به نرخ استاندارد و مقدار واقعی بدهکار می شود,بنابر این انحرافات ناشی از نرخ در طی دوره مالی و انحرافات ناشی از مقدار در پایان دوره مالی شناسایی می شوند.

+ نوشته شده توسط مهدی مقدسی در پنجشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۹ و ساعت 1:7 |

Powered by WebGozar